Προϊόντα

RANTUDAL (Retard)/ Acemetacin

α) Cap (Καψάκια σκληρά): 60mg/capΧ14 & 20, β) MOD.R.CA.H (καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης): 90mg/capΧ14 & 20
Συνταγογραφούμενο Φαρμακευτικό Προϊόν
Μυοσκελετικό Σύστημα

Φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες, οξεία ουρική και ψευδοουρική αρθρίτιδα, εκφυλιστικές αρθροπάθειες, επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα